آزمون مهارتهای هفتگانه ICDL ویژه فرهنگیان شامل مهارتهای هفتگانه ذیل می باشد :

لازم به توضیح می باشد که مجموعه آفیس 2007 و ویندوز 7  مبنای امتحان می باشد.

کد دوره آزمون ساعت ضمن خدمت
۹۲۰۰۲۵۲۰ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات 12 ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۱ مدیریت فایلها (windows ) 8 ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۲ واژه پرداز (word) 26 ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۳ صفحات گسترده (Excel) 26 ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۴ بانکهای اطلاعاتی (Access) 26 ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۵ ارائه مطلب (power point) 20 ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۶ اطلاعات و ارتباطات  (internet) 12 ساعت
مجموع 130 ساعت